จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60
Mar06
Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 2
Feb27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ครั้งที่ 2: การพัฒนาระบบคุณภาพ หมวด 2 หมวด 4 และหมวด 6” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม EdPEx 28 ก.พ. 2560 43.17 KB Download เอกสารประกอบการอบรม...

Read More
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 60
Feb10
Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA
Feb10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร” วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 31 มกราคม และวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม AUN-QA 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 135.40 KB Download ภาพกิจกรรม – . เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5...

Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx
Jan26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 24 และวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดการ กำหนดการอบรม EdPEx 24-25 ม.ค. 2560 35.36 KB Download . เอกสารประกอบการอบรม คู่มือเกณฑ์ EdPEx 2.08 MB Download สารสำคัญของเกณฑ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 2.78 MB Download . ภาพกิจกรรม – . เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx *คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม* Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part...

Read More