ประกาศจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
Dec03

ประกาศจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 76.26 KB Download   ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 99.73 KB Download   ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 57.88 KB...

Read More
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557”
Sep14
Read More
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)
Apr09

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558) 3.14 MB...

Read More
คู่มือ มคอ. 2552
Mar09

คู่มือ มคอ. 2552

TQF 3.44 MB Download TQF-7 (Draft) 170.50 KB...

Read More
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557
Mar09

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 1.50 MB...

Read More
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
Mar09

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 777.25 KB...

Read More