โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”


กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้อง 402 อาคาร A8 วิทยาเขตรังสิต

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 – 18.30 น. 
ณ ห้อง 402 อาคาร A8 วิทยาเขตรังสิต

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 – 17.00 น.  
ณ ห้อง 402 อาคาร A8 วิทยาเขตรังสิต
ผู้จัดการอบรม

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


รายชื่อผู้เข้าร่วมองค์ความรู้ที่ได้จากครั้งนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

Author: apichit

Share This Post On