ประชุมชี้แจงการดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง AUNQA

กำหนดการ

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
เวลา 09.30 – 12.00 น.
วิทยาเขตรังสิต อาคาร A3 ห้อง 202

 

ผู้จัด

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 

เอกสารประกอบการอบรม/องค์ความรู้ที่ได้

 

ภาพกิจกรรม

Author: apichit

Share This Post On