โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ

วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 24 และวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต

ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กำหนดการ

.
เอกสารประกอบการอบรม


.
ภาพกิจกรรม

.
เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx
*คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม*

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Author: apichit

Share This Post On