โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร”

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์

วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 31 มกราคม และวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต

ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กำหนดการ

ภาพกิจกรรม

.
เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA
*คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม*

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

 

Author: apichit

Share This Post On