โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)
ครั้งที่ 2: การพัฒนาระบบคุณภาพ หมวด 2 หมวด 4 และหมวด 6”

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ

วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต

ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กำหนดการ

เอกสารประกอบการอบรม

 

Author: apichit

Share This Post On