บุคลากรสำนักฯ

อาจารย์พรจักรี พิริยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 – 2410
Email: pornchakkree.p@bu.ac.th

.

ผศ.เบ็ญจะ นิสสัยสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โทร. 02-902-0299 ต่อ 2450
Email: benja.n@bu.ac.th

.

ดร.ประภาศรี พรหมประกาย
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 – 2410
Email: prapasri.p@bu.ac.th

.

ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-902-0299 ต่อ 2410
Email: runglawan.s@bu.ac.th

.

อาจารย์พัชรินทร์ สินธิพงษ์
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-902-0299 ต่อ 2410
Email: pacharin.s@bu.ac.th

.

 อาจารย์อัจฉราวดี จังศิริมงคลชัย
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-902-0299 ต่อ 2410
Email: atcharawadee.j@bu.ac.th

.

อาจารย์อภิชิต บุญรอด
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-902-0299 ต่อ 2410
Email: apichit.b@bu.ac.th

.

คุณกฤตยากรณ์ โหยหวล
เจ้าหน้าที่
โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 – 2410
Email: krittayakon.h@bu.ac.th