บุคลากรสำนักฯ

อาจารย์พรจักรี พิริยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2409 – 2410
Email: pornchakkree.p@bu.ac.th

.

ดร.วริษษา ชะม้อย
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2409 – 2410
Email: waritsa.c@bu.ac.th

.

อาจารย์จีราภรณ์ ขัตมงคล
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2400
Email: jeraporn.k@bu.ac.th

.

อาจารย์พรพรรณ วีระแพทย์
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2410
Email: pornpun.w@bu.ac.th

.

อาจารย์วลัยลักษณ์ เพียรชัย
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2450
Email: walailuk.p@bu.ac.th

.

อาจารย์รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2450
Email: roongporn.k@bu.ac.th

.

อาจารย์อภิชิต บุญรอด
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2410
Email: apichit.b@bu.ac.th

.

 อาจารย์อัจฉราวดี จังศิริมงคลชัย
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2410
Email: atcharawadee.j@bu.ac.th

.

อาจารย์พัชรินทร์ สินธิพงษ์
อาจารย์ประจำ
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2410
Email: pacharin.s@bu.ac.th

.

คุณกฤตยากรณ์ โหยหวล
เจ้าหน้าที่
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2409 – 2410
Email: krittayakon.h@bu.ac.th

.

คุณขนิษฐา ยารักษ์
เจ้าหน้าที่
โทร. 02-407-3888 ต่อ 2455, 2456
Email: khanitta.s@bu.ac.th