ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ห้อง A1-301 ชั้น 3 อาคาร A1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409-2410
E-mail: buqa@bu.ac.th
Website: http://eqd.bu.ac.th

.