ปณิธาน, วิสัยทัศน์, พันธกิจ


ปณิธาน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสืบสาน “วัฒนธรรมคุณภาพ” ให้เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นการสร้าง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานปกติของบุคลากร โดยมีนักศึกษาเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดและเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของสถาบัน ดำเนินการประเมินคุณภาพผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถาบัน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

2. กำหนดไว้ และดำเนินการด้านการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของมหาวิทยาลัย
ดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนำแนวทาง Benchmarking มาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

3. ดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาเว็บไซต์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการบันทึกและรายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องตามที่ สกอ.กำหนด เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง