ความหมาย


การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การให้ความมั่นใจแก่สาธารณชนว่า ผลผลิตของสถาบันการศึกษาหรือบริการของหน่วยงานการศึกษามีคุณภาพ โดยการให้ข้อมูลว่า ทุกคนในสถาบันนั้นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามขั้นตอนมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ( มีนาคม 2543) ได้เขียนเป็นโมเดลการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา ดังนี้

qa_system_chart_thai

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพภายในและจากภายนอกแล้วตัดสินตามเกณฑ์ ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ได้เขียนสรุปเป็นข้อความง่ายๆ ไว้ดังนี้

1. การระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา/ คณะวิชา/ภาควิชา/หลัก
สูตรอย่างชัดเจน และสื่อสารกันรู้เรื่อง
2. กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการประเมิน กระบวนการให้บริการเป็น
กระบวนการที่โปร่งใส
และได้รับการยอมรับจากคนในหน่วยงาน นอกจากนี้ทุกคนรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี
3.
คนในหน่วยงานรู้ว่า บทบาทและหน้าที่ตนคืออะไร และทุกคนรู้ว่าใครทำอะไร
4.
หน่วยงาน ให้ความหมายของคำว่า “คุณภาพ” อย่างชัดเจน สามารถจัดได้และมีหลักฐานที่เชื่อถือได้
มีตัวชี้ว่า ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน มีความชัดเจน
5.
เมื่อมีสัญญาณว่า บางสิ่งบางอย่างกำลังจะผิดพลาดได้มีการแก้ไขทันท่วงทีและได้มีการเตรียมหาแนวทางแก้ไข
ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้าด้วย