ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อาคาร 15 ชั้น 3
เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-902-0299 ต่อ 2409, 2410 และ 2539
อีเมล: buqa@bu.ac.th
เว็บไซด์: http://eqd.bu.ac.th


ประวัติความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เริ่มการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักวิชาการโดย หน่วยพัฒนาวิชาการ เป็นผู้ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา ต่อมา พ.ศ. 2546 ก่อตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อ เนื่อง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2547 ได้ปรับโครงสร้างของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแผนกประกันคุณภาพการ ศึกษา รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลกลาง เพื่อการค้นคว้า ดำเนินการประสานงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดการคุณภาพภายใน จัดทำรายงานประจำปี ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในและการ ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงเห็นสมควรให้ยกสถานะแผนกประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักวิชาการ ขึ้นเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้นตรงต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551


ประวัติความเป็นมาโดยย่อของหน่วยงาน

     สำนักประกันคุณภาพการศึกษามีลำดับการก่อตั้งและการให้บริการ ด้งนี้ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ประกาศใช้นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา และได้เริ่มการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการโดยหน่วยพัฒนาวิชาการได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลงานประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2546 ก่อตั้งเป็นหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักวิชาการ พ.ศ. 2547 ปรับสถานภาพเป็นแผนกประกันคุณภาพการศึกษาจากการปรับโครงสร้างของสำนัก วิชาการ พ.ศ. 2551 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแผนกประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วย(สิงหาคม) พัฒนาวิชาการ ยกฐานะเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงาน และมีที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท พ.ศ. 2552 ย้ายที่ทำการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาจากวิทยาเขตกล้วยน้ำไทไปอยู่ (ธันวาคม) ณ อาคาร 15 ชั้น 3 วิทยาเขตรังสิต


สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดฝ่ายวิชาการ
แบ่งโครงสร้างองค์กร ออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จัดระบบการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์อันเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงานและสถาบันและจัด ทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีควบคู่กับแนวทางการประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. รวมถึงการดำเนินงานด้านการรับรองวิทยฐานะ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาและสามารถเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน
2. หน่วยการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนำแนวทาง Benchmarking มาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้ให้ แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามแนวทางบัณฑิต อุดมคติไทย
3. หน่วยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และเว็บไซต์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ ดำเนินงานโดยมีการเชื่อมโยงระบบฯ มีการวัดและวิเคราะห์ข้อมูล ตัวบ่งชี้จากระบบฐานข้อมูล มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง