เหตุผลและที่มา


          มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอันเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          การบรรลุจุดมุ่งหมายข้างต้น จำเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สามารถชี้วัดได้ว่า การจัดการศึกษาได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ต้องดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้แก่
1.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) ซึ่งสมศ.จะเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี
2. การประกาศข้อกำหนดขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization – WTO) ทำให้ประเทศ
ไทยต้องเปิดเสรีทางการศึกษาดังนั้นจึงมีการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
3. ความคาดหวังจากสังคม สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจ
สอบได้สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information)
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน
รัฐบาล และประชาชนทั่วไป