วัตถุประสงค์ คำขวัญ


วัตถุประสงค์

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้มีประสิทธิภาพ
2.
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.
ให้มหาวิทยาลัยนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กำหนด
4.
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

คำขวัญ

ปีการศึกษา 2552
“ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์สถาบัน ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย อาจารย์สุรเชษฐ์ โทวราภา

ปีการศึกษา 2554
“มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่จุดหมาย ประกันคุณภาพมั่นใจ ก้าวไกลสู่สากล” โดย อาจารย์วริษษา ชะม้อย