คำที่เกี่ยวข้อง


การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
หมายถึง การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)
แยกได้เป็น
1. การตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) เป็นการตรวจสอบคุณภาพโดยตนเองตามเกณฑ์ที่ตนกำหนดขึ้น
2. การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก (External Quality Audit) เป็นการตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงาน/กลุ่มภายนอกตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น

การรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation)
หมายถึง การรับรองหรือไม่รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งบางครั้งเป็นมาตรฐานทางกายภาพ เช่น พื้นที่ จำนวน อุปกรณ์ ฯลฯ

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
เป็นการหาข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิต / บริการของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา(Quality Accreditation)
หมายถึง ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการทางวิชาการ
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาล ในรูปขององค์กรมหาชนซึ่ง ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา