นโยบายและข้อบังคับ


นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับได้ตระหนักถึงเรื่อง “คุณภาพ” อยู่เสมอ
ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานได้มีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบที่ทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถตรวจสอบได้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในพ.ศ. ๒๕๔๘

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พุทธศักราช ๒๕๔๖ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ มีมติเห็นสมควรกำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน พุทธศักราช ๒๕๔๘”

ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศอื่นใดที่ใช้อยู่ก่อน และมีข้อความขัดหรือแย้งให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
๔.๑ สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับได้ตระหนักถึงเรื่อง “คุณภาพ” อยู่เสมอ

๔.๒ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานได้มีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

๔.๓ สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

๔.๔ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบได้

ข้อ ๕. เป้าหมายและวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๑ มหาวิทยาลัยกรุงเทพดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

๕.๒ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้
๕.๒.๑ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้มีประสิทธิภาพ

๕.๒.๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในและรายงานการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๕.๒.๓ให้มหาวิทยาลัยนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

๕.๒.๔ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้

ข้อ ๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
     การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมหรือการปฏิบัติการในภารกิจหลัก ที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามแผนที่กำหนดไว้ และมีการควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพของการศึกษาตามที่กำหนด และให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
๖.๑ กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของคณะ สถาบัน สำนัก โดยผสมผสานแนวคิดหลาย ๆ แนวจากระบบคุณภาพต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUQA)

๖.๒ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน

๖.๓ มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในเป็น ๓ ระดับ คือ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการกลาง)
เพื่อ กำหนดนโยบายและวิธีการหรือแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสายงานในระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งระดับคณบดีหรือผู้อำนวยการ

คณะทำงานประกันคุณภาพระดับสถาบันเพื่อรับนโยบายจากคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาดำเนินงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสายงานต่าง ๆ

คณะกรรมการประกันคุณภาพของระดับหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานนั้น ๆ ประกอบด้วย คณบดีหรือผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าแผนก เลขานุการคณะและผู้แทนคณาจารย์

ข้อ ๗. แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
๗.๑ มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

๗.๒ มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานทุกปีทุกหน่วยงาน

๗.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในทุกหน่วยงาน โดยมีการแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่างสายต่างหน่วยงาน เพื่อทำการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาระหว่างเดือนเมษายนและเดือน พฤษภาคม เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

๗.๔มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันหรือรายงานประจำปีเสนอขอ ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีการศึกษา ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๗.๕ มีการจัดอบรม ประชุมและสัมมนาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และขอความคิดเห็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาจากบุคลากรทุกระดับ

๗.๖ มีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินกลางเป็นระยะ ๆ เพื่อให้นำไปใช้ได้จริง

๗.๗ มีการจัดสร้างแบบฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรและ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแบบฟอร์มนี้ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

๗.๘ มีการประเมินความพึงพอใจทั้งในเรื่องการเรียนการสอนและการให้บริการต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ

๗.๙ มีการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบที่สะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

๗.๑๐ มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ่านทางเอกสารและระบบเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

๗.๑๑ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก

๗.๑๒ มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการตามปกติ