เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
Oct04

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 3.56 MB...

Read More
หนังสือรวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Oct04
Read More
ประกาศจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
Dec03

ประกาศจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 76.26 KB Download   ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 99.73 KB Download   ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 57.88 KB...

Read More
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557”
Sep14
Read More
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)
Apr09

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558) 3.14 MB...

Read More
คู่มือ มคอ. 2552
Mar09

คู่มือ มคอ. 2552

TQF 3.44 MB Download TQF-7 (Draft) 170.50 KB...

Read More