โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx
(BU EdPEx Internal Assessor)”

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ

วันที่จัดอบรม : วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

สถานที่จัดอบรม : ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต

ผู้จัดอบรม : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลงทะเบียนผู้ตรวจประเมิน คลิกที่นี่

เทปบันทึกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx
*คลิปวีดีโอจำเป็นต้องใช้ login ของ BU ใน youtube เพื่อการรับชม*

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Author: apichit

Share This Post On