การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

ระดับสถาบัน

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559

รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

 

ภาพการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558