บุคลากรสำนักฯ

อาจารย์ พรจักรี พิริยะกุล

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

pornchakkree.p@bu.ac.th

อาจารย์ พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์

อาจารย์ประจำ

pichit.v@bu.ac.th

ดร. วริษษา ชะม้อย

อาจารย์ประจำ

waritsa.c@bu.ac.th

อาจารย์ จีราภรณ์ ขัตมงคล

อาจารย์ประจำ

jeraporn.k@bu.ac.th

อาจารย์ พรพรรณ วีระแพทย์

อาจารย์ประจำ

pornpun.w@bu.ac.th

อาจารย์ วลัยลักษณ์ เพียรชัย

อาจารย์ประจำ

walailuk.p@bu.ac.th

อาจารย์ กตัญญรัตน์ เศลารักษ์

บุคลากรประจำ

katunyarat.s@bu.ac.th

อาจารย์ อัจฉราวดี จังศิริมงคลชัย

บุคลากรประจำ

atcharawadee.j@bu.ac.th

อาจารย์ พัชรินทร์ สินธิพงษ์

บุคลากรประจำ

pacharin.s@bu.ac.th

คุณ พรสุดา สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่

ponsuda.s@bu.ac.th

คุณ กฤตยากรณ์ โหยหวล

เจ้าหน้าที่

krittayakon.h@bu.ac.th