ติดต่อเรา

สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ห้อง A1-301 ชั้น 3 อาคาร A1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 02-407-3888 ต่อ 2409
E-mail: buqa@bu.ac.th
Website: https://eqd.bu.ac.th

.